cropped-cropped-LOGONOWE-3.png

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i świadczenia usług dietetycznych;

1.2. Dietetyk – Dominika Obuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Obuch dietetyk kliniczny, NIP: 8961610867, ul. Wrocławska 32, 51-361 Wrocław;

1.3. Jadłospis – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej). Jadłospis jest zapisany w formacie PDF. Jadłospisy dostępne w Sklepie Internetowym są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta;

1.4. E-book – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej). E-book jest zapisany w formacie PDF. E-booki dostępne w Sklepie Internetowym są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta;

1.5. Klient– użytkownik Sklepu Internetowego, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy; osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

1.6. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.7. Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Sprzedającego w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta;

1.8. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.dominikadietetyk.pl, prowadzona przez Sprzedającego, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umów o dostarczenie treści cyfrowych na zasadach opisanych w Regulaminie;

1.9. Produkt cyfrowy– produkty dostępne w Sklepie Internetowym tj. E-booki, Jadłospisy; dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

1.10. Sprzedający – Dominika Obuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Obuch dietetyk kliniczny, NIP: 8961610867, ul. Wrocławska 32, 51-361 Wrocław;

1.11. Użytkownik– każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;

1.12. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa ta jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną lub stacjonarnie, z dojazdem do pacjenta, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.

1.13. Produkt – produkty dostępne w Sklepie Internetowym tj. E-booki, Jadłospisy;

1.14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1.Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.

2.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu i świadczenia usług dietetycznych przez Dietetyka za pośrednictwem serwisu internetowego: www.dominikadietetyk.pl, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów;

2.3. Klient może komunikować się z Dietetykiem za pośrednictwem:

 1. a) Poczty e-mail: dietetyk@gmail.com
 2. b) Telefonicznie: +48535284142

2.2. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są

 1. a) Dostęp do Internetu,
 2. b) Standardowy system operacyjny,
 3. c) Standardowa przeglądarka internetowa,
 4. d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail

2.3. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

2.4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

2.5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w PLN.

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Za pośrednictwem strony internetowej Dietetyka Klient może dokonać zakupu następujących usług:

 1. a) E-book – zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce „Sklep”;
 2. b) współpracy z Dietetykiem – zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się w zakładce „Oferta Współpracy”.

3.2. W celu dokonania zakupu Klient powinien wybraną przez siebie pozycję dodać do koszyka poprzez opcję: „dodaj do koszyka”;

3.3. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać opcję „do kasy”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgody i wybrać opcję „kontynuuj płatność”;

3.4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominikaobuch.dietetyk@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

3.5. Istnieje możliwość wystawienie faktury na życzenie Klienta – prośby należy kierować na adres e-mail: dominikaobuch.dietetyk@gmail.com.

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz podanie wymaganych danych osobowych.

4.2. Klient dokonuje wyboru Towarów, które chce zakupić, poprzez kliknięcie przy wybranym Towarze przycisku DODAJ DO KOSZYKA. Po wybraniu wszystkich interesujących go Towarów, w celu finalizacji zamówienia należy wpisać swoje dane, wybrać sposób płatności I kliknąć przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ w ikonce koszyka. W celu finalizacji zamówienia Klient akceptuje treść regulaminu. Kliknięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu Towarów znajdujących się w koszyku w chwili składania zamówienia.

4.3. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów i Usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.

4.4. Opisy Produktów i Usług wraz z cenami zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę nabycia wybranego Produktu lub Usługi za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu lub Usługi.

4.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Produktów i Usług, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.

4.6. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Produktów lub Usług.

4.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.

 1. E-BOOK Z JADŁOSPISEM

5.1. Po otrzymaniu płatności przez Dietetyka, Klient otrzymuje E-book z jadłospisem na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.

5.2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

5.3. Klient będący konsumentem lub osobą wskazaną w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 287), przyjmuje do wiadomości, że przesłanie E- booka z jadłospisem stanowi wykonanie usługi w całości i w związku z tym nie przysługuje takiemu Klientowi prawo do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę.

5.4. Dietetyk nie gwarantuje efektu oczekiwanego przez Klienta ze względu na wielość i złożoność czynników wpływających na realizację planu żywieniowego, wielość i złożoność czynników wpływających na ludzki organizm, wielość i złożoność czynników wpływających na indywidualne predyspozycje Klienta.

5.5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego, zaleceń Dietetyka;
 2. b) brak możliwości wykorzystania całości lub części produktów wskazanych w planie żywieniowym ze względu na przyjęte przez sprzedawców/producentów gramatury sprzedaży;
 3. c) jakość, skład produktów;
 4. d) oznaczenia produktów przez sprzedawców/producentów;
 5. e) konsekwencje stosowania planu żywieniowego przez osoby trzecie.

5.6. Dietetyk nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, nie wykonuje działalności leczniczej i nie udziela porad lekarskich.

5.7. Reklamacje dotyczące świadczonych usług można składać drogą elektroniczną na adres: dominikaobuch.dietetyk@gmail.com

5.8. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 1. KONSULTACJA DIETETYCZNA I WSPÓŁPRACA Z DIETETYKIEM`

6.1. Klient za pośrednictwem serwisu internetowego Dietetyka ma możliwość zakupu następujących pakietów współpracy: BASIC, PREMIUM, WSPÓŁPRACA DLA PAR.

6.2. Zakup współpracy z Dietetykiem za pośrednictwem serwisu internetowego Dietetyka oznacza zawarcie przez Klienta z Dietetykiem Umowy o świadczenie usług dietetycznych.

6.3. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

6.4. Klient będący konsumentem lub osobą wskazaną w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 287), przyjmuje do wiadomości, że przesłanie E-booka z jadłospisem stanowi wykonanie usługi w całości i w związku z tym nie przysługuje takiemu Klientowi prawo do odstąpienia od Umowy na co wyraża zgodę.

6.5. Współpraca z Dietetykiem w ramach wybranego przez Klienta pakietu obejmuje:

 1. a) konsultację wstępną, tj. przeprowadzenie przez dietetyka wywiadu żywieniowego i zdrowotnego, analizę sposobu żywienia, spersonalizowanie zaleceń żywieniowych;
 2. b) przygotowanie planu żywieniowego na 7 lub 14 dni wraz z indywidualnymi zaleceniami żywieniowymi, listą zakupów, tabelą wymienników produktów oraz skrótem menu na lodówkę
 3. c) doradztwo dotyczące realizacji planu żywieniowego przez 30 dni (PAKIET BASIC, WSPÓŁPRACA DLA PAR) lub 90 dni (PREMIUM);
 4. d) możliwość zmiany planu żywieniowego – wymiany do 2 posiłków w każdym tygodniu jadłospisów bez dodatkowej opłaty. Każda kolejna wymiana przepisu to koszt 10zł.
 5. e) monitorowanie podstępów na podstawie raportów przesyłanych przez Klienta.

6.6. Niewykorzystanie przez Klienta w trakcie trwania Umowy, któregoś z elementu wskazanego w zakupionym przez Klienta pakiecie nie powoduje obniżenia wynagrodzenia Dietetyka.

6.7. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki klinicznej. Dietetyk nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie wykonuje działalności leczniczej w szczególności Dietetyk nie udziela porad lekarskich. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

6.8. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków, z uwagi na wielość i złożoność czynników wpływających na realizację planu żywieniowego, wielość i złożoność czynników wpływających na ludzki organizm, wielość i złożoność czynników wpływających na indywidualne predyspozycje Klienta.

6.9. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania całości lub części produktów wskazanych w planie żywieniowym ze względu na przyjęte przez sprzedawców/producentów gramatury sprzedaży;

6.10. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności. 

6.11. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.

6.12. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.

6.13. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyka jest zaakceptowanie Regulaminu. 

6.14. Po otrzymaniu płatności za wybraną przez Klienta współpracę z Dietetykiem, Dietetyk w terminie 3 dni roboczych kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail w celu rozpoczęcia współpracy.

6.15. Plan żywieniowy zostanie przesłany przez Dietetyka Klientowi – na kontaktowy adres e-mail Klienta w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia konsultacji wstępnej.

6.16. Pakiet usług może być wykorzystywany tylko przez Klienta.

6.17. Umowa zawierana przez Dietetyka z Klientem jest umową starannego działania.

6.18. Umowa kończy się wraz z upływem 30 dni od momentu przesłania planu żywieniowego.

6.19. Klient ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Dietetyk nie skontaktował się w celu nawiązania współpracy w terminie wskazanym w Regulaminie – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot całej zapłaconej kwoty;

6.20. Klient ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku:

 1. a) nieotrzymania planu żywieniowego i/lub listy zakupów;
 2. b) braków w planie żywieniowym dotyczących ilości posiłków, gramatur.
 3. c) Reklamacje można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub na kontaktowy adres e-mail Dietetyka.

6.21. Dietetyk rozpatruje reklamację w terminie 3 dni roboczych. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.

6.22. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

6.23. Klient przyjmuje do wiadomości, że plany żywieniowe oraz wszelkiego rodzaju ankiety, raporty schematy, logotypy oraz inne utwory stanowią własność intelektualną Dietetyka. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Produktów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

6.24. Dietetyk ma prawo do publikacji osiągniętych przez pacjenta efektów (w tym zdjęć sylwetki – bez imienia i nazwiska oraz bez widocznej twarzy).

 1. NEWSLETTER

7.1. Przedsiębiorcą świadczącym usługę Newslettera za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.dominikadietetyk.pl jest Dominika Obuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Obuch dietetyk kliniczny, NIP: 8961610867, ul. Wrocławska 32, 51-361 Wrocław;

7.2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Sklepie Internetowym bądź zaznaczeniu zgody podczas składania Zamówienia.

7.3. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

7.4 Przesłanie Newslettera odbywa się na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

7.5. W ramach pierwszego zapisu do Newslettera Klient otrzyma również darmową listę zakupów przydatnych na diecie, z marketów typu Lidl/Biedronka.

7.6. Reklamacje dotyczące Newslettera można składać emailowo na adres: dominikaobuch.dietetyk@gmail.com. W treści reklamacji należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia – w sposób uzgodniony z Klientem.

7.7. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Sprzedającym.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

8.2. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

8.3. Zakazane jest dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z serwisu internetowego.

8.4. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

8.5. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

8.6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2022.